Contact
Als Fanfare voor Eer en Deugd Meersel-Dreef, Galder-Strijbeek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Jenske Janssen, Heibergstraat 29, 2328 Meerle, jenskejanssen@hotmail.com.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Fanfare voor Eer en Deugd Meersel-Dreef, Galder-Strijbeek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Fanfare voor Eer en Deugd Meersel-Dreef, Galder-Strijbeek. (uitvoering overeenkomst)
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
  • Het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting)
  • Het voldoen aan de toelating van de rommelmarkt (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslaan) (verzamelen) (verwerken):

  • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email.
  • Voor rommelmarktdeelnemers komt daar nog bij: datum deelname, standplaatsnummer en merk en kenteken auto.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Foto’s/video’s
De Fanfare voor Eer en Deugd Meersel-Dreef, Galder-Strijbeek kan foto’s en video’s plaatsen van leden, vrienden, publiek en rommelmarktleden op onze website en op sociale media.

Bewaartermijn
Fanfare voor Eer en Deugd Meersel-Dreef, Galder-Strijbeek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk maximaal vijf jaar na het beëindigen van het lidmaatschap, de vriendschap, het concertbezoek en/of rommelmarktdeelname.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke
wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt
opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy
bescherming.

Wijziging privacy statement
Fanfare voor Eer en Deugd Meersel-Dreef, Galder-Strijbeek kan zijn privacy statement
wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Jetpack
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Automattic, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Automattic kan deze informatie aan derden verschaffen indien Automattic hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Automattic niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

Lees meer over de cookies die JetPack gebruikt hier!

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen